ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Dyrekcja

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2013-11-18 16:17:03 Informacja ogłoszona dnia 2013-11-18 16:17:21 przez Przemysław Markulak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Zespołu: mgr Ewa Tabaczyńska
telefon:           tel./fax (068) 374 38 45
e-mail:            
 
1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola.
2. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez zespół;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po klasie szóstej przeprowadzanym w zespole;
10) stwarza warunki do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zespołu.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zespołu, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu.
5. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim zespołu.
6. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z niego Burmistrz Miasta Żary.  
 
 
 
wicedyrektor szkoły: mgr Ewa Lorenc
telefon:           tel./fax (068) 374 38 45
e-mail:            
 
Do obowiązków wicedyrektora w szczególności należy:
a) zastępowanie dyrektora zespołu w razie jego nieobecności;
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zgodnie z planem nadzoru,
c) kontrolowanie dokumentacji pracy nauczyciela zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego,
d) inspirowanie i nadzorowanie organizacji szkolnych konkursów przedmiotowych oraz imprez zorganizowanych w zespole,
e) organizowanie zastępstwa za nieobecnych w pracy nauczycieli, prowadzenie w tym zakresie statystyki,
f) kierowanie komisją opracowująca tygodniowy plan lekcji, zajęć i dyżurów nauczycielskich zgodnie z potrzebami zespołu,
g) współdziałanie z dyrektorem w sprawie opracowania dokumentu organizacyjnego szkoły i przedszkola, sporządzanie aneksów,
h) koordynowanie i nadzór przebiegu praktyk dla zawodu nauczycielskiego,
i) prowadzenie rejestrów i dokumentacji wypadków uczniowskich i dziecięcych oraz co najmniej dwa razy w roku przedstawianie sprawozdań z przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na radzie pedagogicznej zespołu,
j) koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, współdziałanie z zespołami samokształceniowymi nauczycieli,
k) ustalanie oceny pracy nauczycieli podległych w ramach nadzoru pedagogicznego,
l) odpowiadanie podczas swojego dyżuru za rytmiczną realizację tygodniowego rozkładu zajęć, dyżurów nauczycieli, pracy pracowników obsługi oraz za ład i porządek w zespole,
m) odpowiadanie za zgodność zestawionych godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli z zapisanymi w dokumentacji,
n) kierowanie i organizowanie pracy nauczycieli świetlicy i biblioteki,
o) wnioskowanie do dyrektora zespołu w szczególności w sprawach: nagród, kar, obowiązku szkolnego, indywidualnego toku nauczania.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa Nr 3
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Markulak Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Markulak Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 16:17:03
Wprowadził informację do BIP: Przemysław Markulak Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 16:17:21
Osoba, która zmieniła informację: Przemysław Markulak Data ostatniej zmiany: 2016-09-14 06:54:49
Artykuł był wyświetlony: 886 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnym w Żarach