ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Organizacja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 
pkt 1.a)  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
b) Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny wychowanków i pracowników przedszkola
 
pkt 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę oddziałów, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych wynikających z ramowego planu nauczania oraz finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
 
pkt 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określających organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 
Podstawowa jednostka organizacyjna
pkt 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.
pkt 2. Oddział szkolny liczący powyżej 24 uczniów dzieli się na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki.
pkt 3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
pkt 4. W klasach integracyjnych  zajęcia odbywają się w grupach liczących 15-20 uczniów, w tym  do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 
 
Organizacja zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 
 pkt 1. Cele i zadania
  1. Realizacja prawa dziecka do powszechnego i równego dostępu do wykształcenia i swobodnego rozwoju osobowości.
  2. Pomoc w zapewnieniu dziecku pełni normalnego życia w warunkach honorujących jego godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
  3. Realizacja prawa do wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i rozwoju, wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
 
pkt 2. Formy organizacji zajęć:
  1. W Zespole funkcjonują klasy integracyjne.
  2. Klasy integracyjne tworzy się decyzją rady pedagogicznej za zgodą rodziców oraz organu prowadzącego.
  3. Dla uczniów może być organizowane nauczanie specjalne i indywidualne.
  4. Zasady i tryb organizowania  nauczania indywidualnego i specjalnego, tworzenia klas integracyjnych regulują  przepisy prawa oświatowego.
  5. Zajęcia dla dzieci o specjalnych wymaganiach organizuje się w Zespole  na podstawie orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej, oraz podań rodziców.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przemysław Markulak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysław Markulak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-17 21:47:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-17 21:50:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-26 20:52:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2767 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »