ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tryb działania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zespół Szkolno-Przedszkolny  działa  na  podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 
 
I cele i zadania przedszkola:
 
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, przede wszystkim w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie.
Do najistotniejszych zadań przedszkola należy:
 
1) dbanie o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka;
2) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
3) przygotowanie dziecka do nauki w szkole;
4) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, przy zachowaniu otwartości na sprawy innych;
6) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
7) wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji w rozwoju spowodowanych środowiskiem życia;
8) opieka nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi;
9) kształtowanie świadomości środowiskowej i ekologicznej;
10) stworzenie dzieciom warunków do uczenia się personalizacji życia w grupie i kształtowania postawy etycznej i moralnej.  
 
II cele i funkcje szkoły:
 
1) Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój ucznia. 
2) Szkoła realizuje cele zewnętrzne, tj. nałożone przez organ prowadzący i nadzorujący szkołę oraz określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach szczegółowych wydanych na jej podstawie.
3) Szkoła realizuje cele wewnętrzne, tj. wyznaczone przez :
-        program wychowawczy szkoły,
-        program profilaktyki,
-        wewnątrzszkolny system oceniania,
-        oczekiwania społeczności lokalnej.
4) Szkoła kieruje się zasadami nauk pedagogicznych, przepisami prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i przyjętymi przez nią deklaracjami, konwencjami, umowami o prawach dziecka, człowieka.
5) Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z arkuszem organizacyjnym i planami pracy zatwierdzonymi i przyjętymi na dany rok szkolny.
6) Szkoła umożliwia prowadzenie działalności innowacyjnej.
7) W szkole funkcjonują zespoły nauczycielskie:
-     edukacji wczesnoszkolnej,
-     humanistyczny,
-     matematyczno-przyrodniczy,
-     opiekuńczo-wychowawczy.
 
 III Szkoła:
 1. umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego.
 2. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 3. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasady powszechnej dostępności.
 4. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 5. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań szkoły stosownie do warunków placówki i wieku uczniów.
 6. sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 7. uznaje prawo rodziców do zgodnego z ich przekonaniami religijnego i moralnego wychowania dzieci.   
 8. realizuje swoje cele i zadania uwzględniając:
a)       optymalne warunki rozwoju każdego ucznia,
b)       zasady bezpieczeństwa,
c)       promocji zdrowia.
 
IV Szkoła zapewnia:
 1. wdrażanie różnorodnych metod kształcenia w celu umożliwienia uczniom zdobywania wszechstronnej wiedzy.
 2. udział uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zajęciach wyrównywania wiedzy, specjalistycznych, psychoedukacyjnych, rewalidacyjnych.
 3. niepełnosprawnym i chorym przewlekle realizację obowiązku szkolnego na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 4. rozwijanie zainteresowań poprzez opiekę nauczyciela przedmiotu, działalność organizacji uczniowskich, kółek przedmiotowych, konkursów oraz olimpiad przedmiotowych i zawodów sportowych.
 5. wpisywanie do arkuszy i świadectw szkolnych indywidualnych osiągnięć uczniów w nauce i sporcie.
 6. realizację ścieżek edukacyjnych: edukacja prozdrowotna, edukacja ekologiczna, edukacja czytelnicza i edukacja medialna, wychowanie do życia w społeczeństwie (wychowanie do życia w rodzinie, edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie, wychowanie patriotyczne i obywatelskie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przemysław Markulak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysław Markulak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-17 21:59:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-17 22:00:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-26 19:43:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »